JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Uređivačka politika

UREDJIVAČKA POLITIKA – JOURNAL RESUSCITATIO BALCANICA
Recenzentski postupak
Recenzenti
Journal Resuscitatio Balcanica primenjuje postupak dvostranog anonimnog recenziranja svih radova.
Svaki rukopis recenziraju barem dva recenzenta. Recenzenti deluju nezavisno jedni od drugih, a njihov
identitet je međusobno nepoznat. Recenzenti se biraju isključivo prema tome da li raspolažu relevantnim
znanjima za ocenu rukopisa. Ne smeju biti iz iste institucije kao autori rukopisa, niti biti njihovi koautori u
skorijoj prošlosti. Eventualni predlozi poimeničnih recenzenata od strane autora rukopisa se ne
uvažavaju.
Cilj recenzije je da uredništvu pomogne u donošenju odluke o tome da li rad treba prihvatiti ili odbiti. Cilj je
takođe da se u procesu komunikacije s urednikom, autorima i drugim recenzentima poboljša kvalitet
rukopisa.
Recenzentski proces
Rukopisi se upućuju na recenziju tek nakon inicijalne ocene da li su, s obzirom na formu i tematski
delokrug, podobni za objavljivanje u časopisu. Posebna pažnja se posvećuje tome da inicijalna ocena ne
traje duže nego što je neophodno.
U redovnim okolnostima postupak recenziranja traje najviše četiri nedelje, a samo izuzetno do tri meseca.
Period od prijema rada do njegovog objavljivanja traje u proseku 90 dana.
Tokom postupka recenzije glavni urednik može da zahteva od autora da dostave dodatne informacije,
uključujući i primarne podatke, ako su one neophodne za donošenje suda o rukopisu. Urednik i
recenzenti moraju da čuvaju takve informacije kao poverljive i ne smeju ih upotrebiti u druge svrhe.
Razrešavanje nesaglasnosti
U slučaju da autori imaju ozbiljne i osnovane zamerke na račun recenzije, uredništvo proverava da li je
recenzija objektivna i da li zadovoljava akademske standarde. Ako se pojavi sumnja u objektivnost ili
kvalitet recenzije, urednik angažuje dodatne recenzente.
Dodatni recenzenti se angažuju i u slučaju kada su odluke recenzenata (odbiti/prihvatiti) međusobno
oprečne ili na drugi način nepomirljive.
Konačnu odluku o prihvatanju rukopisa za objavljivanje donosi isključivo glavni urednik .
Odgovornosti
Odgovornosti autora
Autori garantuju da rukopis predstavlja njihov originalan doprinos, da nije objavljen ranije i da se ne
razmatra za objavljivanje na drugom mestu. Istovremeno predavanje istog rukopisa u više časopisa
predstavlja kršenje etičkih standarda, što ga isključuje iz daljeg razmatranja za objavljivanje u časopisu.
Rad koji je već objavljen na nekom drugom mestu ne može biti preštampan u časopisu Journal
Resuscitatio Balcanica.
Autori snose svu odgovornost za celokupni sadržaj rukopisa. Rukopis ne sme da sadrži neosnovane ili
nezakonite tvrdnje, niti da krši prava drugih lica.
Autori su dužni da obezbede da njihov autorski tim navaeden u rukopisu obuhvati sva i samo ona lica
koja su značajno doprinela sadržaju rukopisa. Ako su u bitnim aspektima istraživačkog projekta i
pripreme rukopisa učestvovala i druga lica, njihov doprinos treba navesti u fusnoti ili posebnoj napomeni
(Zahvalnica, Acknowledgements).
Obaveza je autora da u napomeni navedu naziv i kodnu oznaku naučnoistraživačkog projekta u okviru
koga je rad nastao, kao i pun naziv finansirajuće institucije. U slučaju da je rad pod istim ili sličnim
naslovom bio izložen na nekom skupu u vidu usmenog saopštenja, detalji o tome treba da budu navedeni
na istom mestu.
Autori su dužni da potpuno i pravilno citiraju izvore koji su značajno uticali na sadržaj istraživanja i
rukopisa. Delovi rukopisa, uključujući tekst, jednačine, slike ili tabele, koji su doslovno preuzeti iz drugih
radova moraju biti jasno označeni posebnom napomenom, npr. znacima navoda s preciznom oznaku
mesta preuzimanja (broja stranice) ili, ako su obimniji, dati u zasebnom paragrafu.

Pune reference svih navoda u tekstu (citata) moraju biti navedene u zasebnom odeljku (Literatura ili
Reference) i to na jednoobrazan način, u skladu sa citatnim stilom koji časopis koristi. U odeljku Literatura
navode se samo citirani, a ne i ostali izvori upotrebljeni prilikom pripreme rukopisa.
U slučaju da autori otkriju važnu grešku u svom radu nakon njegovog objavljivanja, dužni su da
momentalno o tome obaveste glavnog urednika (ili izdavača) i da sarađuju na tome da se rad povuče ili
ispravi.
Obveza je autora da u rukopisu navedu da li su u finansijskom ili bilo kom drugom bitnom sukobu interesa
koji bi mogao da utiče na njihove rezultate ili interpretaciju rezultata.
Predavanjem rukopisa autori se obavezuju na poštovanje uređivačke politike časopisa Journal
Resuscitatio Balcanica.
Odgovornosti uredništva
Glavni urednik časopisa donosi konačnu odluku o tome koji će se rukopisi objaviti. Odluke se donose
isključivo na osnovu vrednosti rukopisa. Moraju biti oslobođene rasnih, polnih/rodnih, verskih, etničkih ili
političkih predrasuda. Prilikom donošenja odluke o objavljivanju glavni urednik se rukovodi uređivačkom
politikom, vodeći računa o zakonskim propisima koji se odnose na klevetu, kršenja autorskih prava i
plagiranje.
Članovi uredništva, uključujući glavnog urednika, ne smeju biti u sukobu interesa u vezi sa rukopisima
koje razmatraju. Članovi za koje se pretpostavi da bi neko mogao smatrati da su u sukobu interesa ne
učestvuju u postupku odlučivanja o određenom rukopisu.
Rukopisi se čuvaju kao poverljiv materijal. Informacije i ideje sadržane u rukopisima ne smeju se koristiti u
lične svrhe bez izričite pisane dozvole autora.
Glavni urednik i članovi uredništva su dužni da preduzmu sve razumne mere da autori/recenzenti ostanu
anonimni tokom i nakon procesa evaluacije u skladu s procedurom u upotrebi.
Odgovornosti recenzenata
Recenzenti su dužni da kvalifikovano i u zadatim rokovima dostave uredniku ocenu naučne, odnosno
stručne vrednosti rukopisa. Recenzent vodi posebnu brigu o stvarnom doprinosu i originalnosti rukopisa.
Recenzija mora biti sasvim objektivna. Sud recenzenata mora biti jasan i potkrepljen argumentima.
Recenzenti ocenjuju rukopise u odnosu na usklađenost sadržaja s profilom časopisa, značaj i korisnost
sadržaja, adekvatnost primenjenih metoda, naučnu vrednost sadržanih informacija, stil izlaganja i
opremljenost teksta. Recenzija ima standardni format koji obuhvata ocene pojedinih dimenzija rada,
opštu ocenu i zaključnu preporuku.
Recenzent ne sme biti u sukobu interesa sa autorima ili finansijerom istraživanja. Ukoliko takav sukob
postoji, recenzent je dužan da o tome pravovremeno obavesti urednika. Recenzent ne prihvata na
recenziju radove izvan oblasti za koju se smatra potpuno kompetentnim.
Recenzenti treba da upozore glavnog urednika ako imaju osnovanu sumnju ili saznanje o mogućim
povredama etičkih standarda od strane autora rukopisa. Takođe treba da prepoznaju relevantne izvore
koji u radu nisu uzeti u obzir. Mogu da preporuče citiranje određenih referenci, ali ne i da zahtevaju
citiranje radova objavljenih u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica ili svojih radova, ako za to ne
postoji opravdanje.
Od recenzenata se očekuje da svojim sugestijama unaprede kvalitet rukopisa. Ako ocene da rad
zaslužuje objavljivanje uz korekcije, dužni su da preciziraju način na koji to može da se ostvari.
Rukopisi koji su poslati recenzentu moraju se smatrati poverljivim dokumentima. Recenzenti ne smeju da
koriste materijal iz rukopisa za svoja istraživanja bez izričite pisane dozvole autora.
Etičnost publikovanja
Razrešavanje neetičkih postupaka
Svaki pojedinac ili institucija mogu da u bilo kom trenutku uredniku prijave saznanja o kršenju etičkih
standarda i drugim nepravilnostima i da o tome dostave verodostojne informacije/dokaze radi pokretanja
istrage. Postupak provere iznetih dokaza odvija se na sledeći način:
o glavni urednik donosi odluku o pokretanju istrage;
o tokom tog postupka svi dokazi se smatraju poverljivim materijalom i predočavaju samo onim
licima koja su direktno obuhvaćena slučajem;

o osumnjičenim licima pruža se prilika da odgovore na iznete optužbe;
o ako se utvrdi da je zaista došlo do nepravilnosti, ocenjuje se da li je reč o manjem prekršaju ili
grubom kršenju etičkih standarda.

Manji prekršaji, bez posledica po integritet rada i časopisa, na primer kada je reč o nerazumevanju ili
pogrešnoj primeni publicističkih standarda, razrešavaju se u direktnoj komunikaciji s autorima i
recenzentima, bez uključivanja trećih lica, na neki od načina npr.:
o autorima i/ili recenzentima se upućuje pismo upozorenja;
o objavljuje se ispravka rada, npr. u slučaju kada se sa spiska referenci izostave izvori koji su u
samom tekstu citirani na propisan način;
o objavljuje se eratum, npr. ako se ispostavi da je greška nastala omaškom uredništva.
U slučaju grubog kršenja etičkih standarda, glavni urednik / uredništvo može da preduzme različite mere:
o objavljuje saopštenje ili uvodnik u kom se slučaj opisuje;
o službeno obaveštava afilijativnu organizaciju autora/recenzenta;
o povlači objavljeni rada na način opisan pod  Politika povlačenja ;
o izriče zabranu objavljivanja u časopisu na određeni vremenski period;
o predočava slučaj nadležnim organizacijama i regulatornim telima radi preduzimanja mera iz
njihove nadležnosti.

Ove mere se mogu primenjivati pojedinačno ili istovremeno. U procesu razrešavanja slučaja po potrebi se
konsultuju relevantne ekspertske organizacije, tela ili pojedinci.
Prilikom razrešavanja etički spornih postupaka uredništvo se rukovodi smernicama i  Komiteta za etiku
publikovanja (COPE).
Sprečavanje plagijarizma
Journal Resuscitatio Balcanica ne objavljuje plagirane radove. Uredništvo polazi od stava da je
plagiranje, odnosno preuzimanje tuđih ideja, reči ili drugih oblika kreativnog doprinosa i njihovo
predstavljanje kao svojih, grubo kršenje naučne i izdavačke etike. Plagiranje može da uključuje i kršenje
autorskih prava, što je zakonom kažnjivo.
Plagiranje obuhvata:
o doslovno (reč po reč) ili gotovo doslovno preuzimanje ili smišljeno, radi prikrivanja izvora,
parafraziranje delova tekstova drugih autora bez jasnog naznačavanja izvora, na način opisan
pod  Odgovornosti autora ;
o kopiranje jednačina, podataka ili tabela iz drugih dokumenata bez pravilnog naznačavanja
izvora i/ili bez dozvole izvornog autora ili nosioca autorskog prava.

Rukopis u kome se utvrde jasne indicije plagijarizma biće automatski odbijen. U slučaju da se
plagijarizam otkrije u već objavljenom radu, rad će biti opozvan (povučen) u skladu sa procedurom
opisanom pod  Politika povlačenja  .
Politika povlačenja
U slučaju kršenja prava izdavača, nosilaca autorskih prava ili samih autora, objavljivanja istog rukopisa u
više časopisa, lažnog autorstva, plagijata, manipulacije podacima u cilju prevare ili bilo koje druge
zloupotrebe, objavljeni rad se mora opozvati.
Rad se može opozvati i zato da bi se ispravile ozbiljne i brojne omaške koje nije moguće obuhvatiti
objavljivanjem ispravke. Opoziv objavljuje glavni urednik, autor(i) ili obe strane sporazumno.
Opoziv ima oblik zasebnog rada koji se prikazuje u sadržaju sveske i urednički klasifikuje kao Opoziv ili
Retrakcija. U SCIndeksu kao matičnoj bazi punog teksta uspostavlja se dvosmerna veza (HTML link)
između originalnog rada i retrakcije. Originalni rad se i dalje čuva u neizmenjenom obliku, s tim da se
vodenim žigom na PDF dokumentu na svakoj stranici označava da je članak povučen.

Opozivi se publikuju prema zahtevima COPE-a  razrađenim od strane CEON-a  kao izdavača baze u kojoj
se časopis primarno indeksira.
Otvoreni pristup
Politika otvorenog pristupa
Journal Resuscitatio Balcanica se izdaje je u režimu tzv. otvorenog pristupa. Sav njegov sadržaj
dostupan je korisnicima besplatno. Korisnici mogu da čitaju, preuzimaju, kopiraju, distribuiraju, štampaju,
pretražuju puni tekst članaka, kao i da uspostavljaju HTML linkove ka njima, bez obaveze da za to traže
saglasnost autora ili izdavača.
Pravo da sadržaj koriste bez pisane saglasnosti ne oslobađa korisnike obaveze da citiraju sadržaj
časopisa na način opisan pod  Licenciranje .
Arhiviranje digitalne verzije
Sve objavljene sveske časopisa arhiviraju se po zakonu u digitalni depozit Biblioteke Matice srpske i
istovremeno polažu u Repozitorijum SCIndeksa - Srpskog citatnog indeksa kao primarnu bazu punog
teksta.
Naplata troškova autorima
Journal Resuscitatio Balcanica ne naplaćuje troškove objavljivanja ni autorima niti trećim stranama.
Besplatne su, kako usluge prijavljivanja rukopisa i njihove obrade, tako i usluge publikovanja članaka. Ne
postoje bilo kakvi skriveni troškovi.
Autorska prava i licenciranje
Autorska prava
Autori zadržavaju autorska prava nad objavljenim člancima, a izdavaču daju neekskluzivno pravo da
članak objavi, da u slučaju daljeg korišćenja članka bude naveden kao njegov prvi izdavač, kao i da
distribuira članak u svim oblicima i medijima.
Licenciranje
Objavljeni članci distribuiraju se u skladu sa licencom Creative Commons Autorstvo – Deliti pod istim
uslovima 4.0 International (CC BY-SA). Dopušteno je da se delo kopira i distribuira u svim medijima i
formatima, da se prerađuje, menja i nadograđuje u bilo koje svrhe, uključujući i komercijalne, pod
uslovom da se na pravilan način citiraju njegovi prvobitni autori, postavi link ka originalnoj licenci, naznači
da li je delo izmenjeno i da se novo delo objavi pod istom licencom kao i originalno.
Korisnici su pri tome dužni da navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori,
naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija), kao i njegovu DOI oznaku. U slučaju
objavljivanja u elektronskoj formi takođe su dužni da postave HTML link, kako sa originalnim člankom
objavljenim u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica, tako i sa korišćenom licencom.
Autori mogu da stupaju u zasebne, ugovorne aranžmane za neekskluzivnu distribuciju rada objavljenog u
časopisu (npr. postavljanje u institucionalni repozitorijum ili objavljivanje u knjizi), uz navođenje da je rad
prvobitno objavljen u ovom časopisu.
Politika samoarhiviranja
Autorima je dozvoljeno da objavljenu verziju rada deponuju u institucionalni ili tematski repozitorijum ili da
je objave na ličnim veb stranicama (uključujući i profile na društvenim mrežama, kao što su
ResearchGate, Academia.edu, itd.), na sajtu institucije u kojoj su zaposleni u bilo koje vreme nakon
objavljivanja u časopisu.
Autori su obavezni da pritom navedu pun bibliografski opis članka objavljenog u ovom časopisu (autori,
naslov rada, naslov časopisa, volumen, sveska, paginacija) i postave link, kako na DOI oznaku tog
članka, tako i na korišćenu licencu.
Odricanje od odgovornosti

Stavovi izneti u objavljenim radovima ne izražavaju stavove urednika i članova redakcije časopisa. Autori
preuzimaju pravnu i moralnu odgovornost za ideje iznete u svojim radovima. Izdavač neće snositi nikakvu
odgovornost u slučaju ispostavljanja bilo kakvih zahteva za naknadu štete.

ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs