JOURNAL
RESUSCITATIO
BALCANICA
Resuscitacioni savet Srbije
ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X

Početna
O nama


Prijavite Vaš rad
Arhiva
Svi članci
Autori JRB


Recezenti
Pišite RS Srbije
Uređivačka politika
Upravljanje kvalitetom časopisa
Bibliometrijski učinak


Resuscitacioni savet Srbije
www.serrc.rs


Upravljanje kvalitetom časopisa

Profesionalno upravljanje časopisom
U upravljanju uređivačkim i administrativnim poslovima, uključujući i one koje se odnose na autora i
njihove radove, časopis Journal Resuscitatio Balcanica se oslanja na Urednički servis SCIndeksa. Tim
putem obezbeđujemo takođe tehničku podršku, stručna mišljenja i gotova rešenja koja štite časopis od
različitih rizika. Tehnička podrška je namenjena isključivo uredništvu časopisa. Na poseban zahtev koristi
se izuzetno i za potrebe samih autora, na njihov zahtev.

Urednički servis se takođe koristi za upravljanje Repozitorijumom, trajno čuvanje pretplatničke
evidencije, kao i za konsultacije sa izdavačem SCIndeksa o standardima i dobrim praksama u izdavaštvu.
Sva korespondencija, uključujući i telefonske razgovore se beleži i čuva radi efikasnije komunikacije u
budućnosti.

Otvorena izdavačka politika
Naša izdavačka i politika licenciranja je detaljno razrađena i potpuno otvorena kako bi se naši
potencijalni autori mogli obavestiti o svim svojim pravima i obavezama i pre nego što podnesu svoje
rukopise.

U definisanju i unapređivanju politika uredništvo se koristi servisom našeg agregatora pod nazivom
Policy&Licencing Support System (PLSS). PLSS je instrument koji obezbeđuje punu saglasnost naših
politika s međunarodnim izdavačkim standardima i dobrim običajima. Pritom je prvenstveno
usredsređen na kriterijume za prijem časopisa u DOAJ na snazi od marta 2014. godine.

Prihvatanje časopisa od strane DOAJ, kao izvora zasnovanog na kontroli i praćenju kvaliteta, postalo je
de facto dokaz legitimiteta i smatra se međunarodnim sertifikatom za validnost OA časopisa.
Indeksiranje u DOAJ obezbeđuje našem časopisu viši nivo poverenja, a našim radovima i njihovim
autorima dodatnu vidljivost.

Praćenje uticajnosti i iskorišćenosti
Četiri različita pokazatelja uticajnosti časopisa u SCIndeksu i u WoS-u prate se i izračunavaju jednom
godišnje. Citiranost pojedinačnih radova se takođe prati i iskazuje jednom nedeljno.

Kao autor rada objavljenog u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica možete na taj način pratiti njegov
prijem od strane svojih kolega. Ako se registrujete u SCIndeksu, što je besplatno, možete koristiti uslugu
koja će vas upozoriti svaki put kada je vaš rad citiran. To će vam omogućiti da pravovremeno reagujete
na citirajući rad, što je nekada umesno, a nekada neophodno.

Iskorišćenost časopisa Journal Resuscitatio Balcanica i svih njegovih članaka se takođe prati i redovno
iskazuje u SCIndeksu. Posete stranicama časopisa, posete sletnim stranicama članaka (naslovima i
sažecima) i broj preuzimanja punog teksta radova registruju se odvojeno u realnom vremenu i prikazuju
na stranici časopisa (Bibliometrijski učinak - Iskorišćenost) , odnosno na stranici članka (Metrika članka).
Praćenje bibliometrijskog kvaliteta
Pored pokazatelja uticajnosti u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica detaljno se prati više izdavačkih
karakteristika obuhvaćenih zajedničkim nazivom „bibliometrijski kvalitet“. Mere kvaliteta se izražavaju
kvantitativno i uporedno u odnosu na druge časopise obuhvaćene SCIndeksom, što uredništvu
omogućava da koriguje uočene manjkavosti, poboljšava kvalitet časopisa i upravlja njegovim strateškim
pozicioniranjem.

Autori zainteresovani za objavljivanje u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica treba da budu svesni
toga koje osobine radova doprinose njegovom bibliometrijskom kvalitetu. Od autora se očekuje da se
oslanjanju na savremenu (svežu) literaturu iz proverenih izvora, prvenstveno kvalitetnih časopisa.
Posebno treba da izbegavaju postupke, kao što su nezasluženo autorstvo, manipulativno citiranje ili
neoznačena upotrebu tuđeg teksta i ideja. Postupci te vrste ne utiču samo na ocenu kvaliteta časopisa,
već nanese i ozbiljnu štetu ugledu samih autora i njihovih afilijativnih institucija.

Vidljivost i dostupnost
Journal Resuscitatio Balcanica je časopis otvorenog pristupa (OA). Sav sadržaj je dostupan svima,
besplatno i bez odlaganja. Poznato je da su OA časopisi vidljiviji i pristupačniji, zahvaljući čemu se, uz iste
ostale uslove, radovi objavljeni u njima više koriste i češće citiraju. Objavljivanje u našem časopisu
donosi autorima prednost u odnosu na mnoge istaknute časopise koji su dostupni samo na bazi
pretplate.

Visoka vidljivost radova objavljenih u časopisu Journal Resuscitatio Balcanica je trajno obezbeđena
posredstvom SCIndeksa i dodatno uvećana automatskim reindeksiranjem metapodataka u DOAJ i punog
teksta u Google Scholar-u.

S druge strane, dostupnost punog teksta naših članaka je apsolutna. Oni su dostupni na jedan klik, bilo
sa stranice našeg časopisa u SCIndeksu ili posredstvom DOI, kad god je vaš članak citiran u nekom članku
objavljenom u CrossRef časopisu.

Naša licenca vam omogućava vam kao autoru da dodatno uvećate vidljivost svog članka njegovim
polaganjem u neki repozitorijum ili na svoju stranicu na društvenoj mreži čiji ste član.

ISSN (Štampano izdanje) 2466-2623
ISSN (Online) 2620-021X


Resuscitacioni savet Srbije – za časopis
Poštanski pregradak 19
21 113 Novi Sad
Srbija
TELEFON: 062 8030640
E-MAIL: sekretarijat@resuscitatio.org.rs